ลงทะเบียนว่างงาน

โหลดเลย! แอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ”เพื่อผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

สำนักงานประกันสังคม จับมือกรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน ขึ้นทะเบียนรายงานตัว และขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th หรือ Application “ไทยมีงานทำ” เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานพร้อมแนบ ไฟล์เอกสารสำเนาบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบฯ โดยไม่ต้องติดต่อยื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานจัดหางานอีก

เปิด 5 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินชดเชยว่างงาน 70% สูงสุด 10,500 พร้อมแจงเอกสารที่ต้องแนบ
ฟังคลิ๊ก https://youtu.be/2efykM14g

ดาวน์โหลดน์เอกสารคลิ๊ก
https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/9111cb2e1ad138426ea29111a451554d.pdf


อีกประโยชน์หนึ่งของประกันสังคมคือเราสามารถขอเงินชดเชย ถ้าเราว่างงานจากการลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้ โดยถ้าคุณจ่าย
สมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เตือนก็จะสามารถขอเงินชดเชยใด้ ต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30
วันหลังจากว่างงาน ถ้าเลยถือว่าเสียสิทธิ์ ดังนั้นเรามาดูกันว่าวิลงทะเบียนว่างงาน กับประกันสังคมออนไลน์เพื่อขอคืนเงิน
ประกันสังคมกรณีออกจากงาน ทำอย่างไรบ้าง อย่างละเอียดเลย

ㆍว่างงานจากถูกเถิกจ้าง

ㆍ ได้ 70% ของคำจ่าง ไม่เกิน 200 วัน ต่อปี เช่น เงินเดือน 10,000 คิดเป็น 7,000/เดือน

ㆍ ลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน

ㆍว่างงานจากถาออก หรือสั้นสุดสัญญาจ้าง

ㆍได้ 45% ของคำาจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี

ㆍเช่น เงินเดือนเฉลีย 10,000 บาท ก็จะได้รับเดือนละ 4,500 บาท x 3

ㆍ ลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน

ㆍเหตุสดวิสัยโควิด ได้ 50% ของค่าจ๋าง ไม่เกิน 90 วัน ลงทะเบียนโดยกรอก สปส 2-01/7 ส่งให้นายจ้างนำส่งออนไลน์

ㆍ ทุกกรณี คุ้มครองต่อเนื่อง ลาออกจากงานประกันสังคม คุ้มครองต่ออีก 6 เดือน (เจ็บป่วย คลอดบตร ทพพลภาพ เสีย ชีวิต)

กรณีลาออก/เลิกจ้าง

1. ลงทะเบียนออนไลน์ ในการขอคืนเงินประกันสังคม (เงินชดเชย) สามารถลงทะเยนว่างงานออนไลน์ก่อน แล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคม

อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน!

โดยทำได้ตังนี้ 1 เข้าไปที่เว็บกรมการจัดหางาน https://empui.doe.go.th/auth/index

โดยสามารถทำขึ้นทำเบียนได้ทั้งจาก คอมพิวเตอร์และมีอถือ

2. ระบบจะสอบถามว่าใช้จากทีบ้านหรือใช้จากสำนักงานประกันสังคม ถ้าทำจากที่บ้านก็กดเลือก “ดำเนินการต่อ” ได้เลย ระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อย

3 จากนั้นทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก แต่ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วก็ข้ามขั้นตอนลงทะเบียนไปข้อ 8 ได้เลย หากยังกดเลือก ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

4 ระบบจะแสดงข้อตกลงในการใช้บริกร หลังจากอ่านข้อมูลแล้วก็กต ยอมรับและเข้าใช้งาน แล้วกดชั้นตอนถัดไป

5 ระบบจะให้กรอกชื่อ นามสกุล, วันเดือนปิ้เกิด และเลขบัตรประชาชน รวมถึงเลขหลังบัตรประชาชน

6 หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมดังนี้

อัพโหลดรูปภาพหน้าตรงที่สวมชุดสุภาพ
กรอกรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานครั่งต่อไป
กรอกฮีเมล์ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
7. กดลงทะเบียน จะเป็นอันเสร็จสั้นขั้นตอนแรก ในการสมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งว่า “คุณต้องตำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกัน ตนกรณีว่างงาน เพื่อออกหนังสือรับรอง” ให้กดที่ปุ่ม “ตำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

8 ระบบจะพาเข้าสู่หน้า ขั้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน โดยเองจากว่าเราว่างงานอยู่ ระบบจะให้กรอก

1 อาชีพที่เราต้องการทำงาน

2 จังหวัดที่เราต้องการทำงาน

3 วุฒิการศึกษา เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เลือนไปด้านล่าง จะมีปุ่ม “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

9 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เลือนไปด้านล่าง จะมีปุ่ม “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”


10 ระบบจะออกเอกสารเป็น “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

ให้ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองว่าเราว่างงาน จริง ถือว่าเป็นการเสร็จนขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน

ในเอกสารนั้นจะมีตารางใบนัดรายงานตัว ตรงนี้สำคัญมาก เพราะเราต้องรายงานตัว

(ทำออนไลน์ได้! เพื่อรับเงินชดเซย รายละเอียดจะอยู่ที่ขั้นตอน 3 ข้างล่างครับ

11 ปริ้นเอกสารในข้อ 10 ออกมา เพื่อนำาไปนทีสำนักงานประกันสังคมประจำาแต่ละจังหวัด

หลังจากได้รับเอกสารในขั้นตอนแรกที่ลงทะเบียนว่างงาน กับเว็บกรมจัดหางานออนไลน์ไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 คือการเดินทางไป ยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน เพื่อยืนขอเงินชดเชย

โดยใช้เอกสารดังนี้พร้อมกับเอกสารในหัวข้อก่อน

ㆍ สำเนาปัตรประจำาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

ㆍ แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 คลิกทีดาวโหลด ให้ปรื้นออกมาแล้วกรอกให้ครบถ้วน

ㆍ กรอกชื่อ นามสกุล อายุ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลนๆ ให้ครบถ้วน

ㆍ กรอกสาเหตุของการออกจากงาน

ㆍ กรอกซื้อสถานประกอบการณ์ (ที่ทำงาน)

ㆍ กรอกวันเดือนปีที่ออกจากงาน

ㆍ ลงชื่อผู้ยืนคำขอ

ㆍสำเนาสมุดบัญชีที่เป็นของผู้ว่างงานที่ลงทะเบียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยถ่ายเอกสารในหน้าที่มีเลขปัญชี ซึ่ง สามารถใช้ปัญชีของธนาคารต่อไปนี้ได้ครับ: กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงเทพ, ทยพาณิชย์, กสิกรไทย, ทหารไทยธน ชาด, ซีไอเอ็มบีไทย, อิสลามแห่งประเทศไทย

ㆍ หากมีหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน ให้นำติดไปด้วยครับ

รายงานตัวออนไลน์ เดือนละครั้ง ห้ามลืม

ㆍการรายงานตัวสมารถทำผ่านเว็บไซต์ได้ ที่ เว็บกรมจัดหางาน ออนไลน์ https://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่สมัครไว้ในชั้นตอนที่ 1

โดยเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้ว กดคลิกเลือก “รายงานตัว” สามารถรายงานตัวก่อนและหลังวันนัดได้ 7 วัน แนะนำให้ตั้งเตือนหรือจดไว้ในปฏิทินเลย

แบบขึ้นทะเบียน
แบบรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (แบบ กกจ-ผต.5)
ลงทะเบียนว่างงานคลิกที่นี้
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (doe.go.th)
แบบขึ้นทะเบียนหางาน
ce3fce4c3db3e184f194f559bac28b05.pdf (doe.go.th)

ขั้นตอนรายงานตัวว่างงานผ่านมือถือ ดูคลิปที่นี่
เข้าเว็ปกรมการจัดหางาน empui.doe.go.th
-สามารถรายงานตัวออนไลน์ก่อนวันนัด 7 วัน หรือหลังวันนัด 7 วัน
-ต้องยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประกันสังคมแล้ว
——————————
การรายงานตัวหลังจากขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
การรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนรายงานตัวว่างงานผ่านมือถือ ดูคลิปที่นี่
ขั้นตอนรายงานตัวว่างงานผ่านมือถือ ดูคลิปที่นี่

ออมสินได้ปล่อยออกมา เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รายละเอียดสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพชำระหนี้สินอื่นๆ ลองชมเงื่อนไขกันเลยเงื่อนไขการกู้สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย


เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำ

หนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราเบี้ยอัตราเบี้ยและอัตราเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด
การชำระคืนเงินกู้ ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
เงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี
วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี
วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี

หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี
หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี
วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้

​ชำระเงินต้นและเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราเบี้ยคงที่

ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

หลักประกันเงินกู้ สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 200,000 บาท

2.1 เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

2.2 เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว